Regulamin pobytu w obiekcie Figusówka


Drodzy Goście, 
dziękujemy za wybór Figusówki w Zakopanem. W trosce o komfort Państwa pobytu i innych Gości wypoczywających
w naszym obiekcie pragniemy przedstawić zasady 
korzystania z Apartamentów, pokoi i domku oraz całego Kompleksu


§1. Postanowienia ogólne
1. Obiekt Figusówka Pod Nosalem nie jest hotelem ani pensjonatem, a prywatnym wynajmem pokoi,
apartamentu i domku przeznaczonych do świadczenia usług wynajmu krótkotrwałego.
2. Miejsca noclegowe wynajmowane są na doby. Doba pobytu trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
3. Płatność za pobyt pobierana jest z góry – najpóźniej w dniu przyjazdu przy przekazywaniu kluczy i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia.
Gość powinien zgłosić u właściciela do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu apartamentu.
Przedłużenie pobytu będzie możliwe tylko w przypadku dostępności danego Apartamentu.
5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 7:00
6. Dodatkowo za pobyt pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 2,00 zł za dobę za osobę.

§2. Zasady korzystania z kompleksu
1. W Kompleksie Figusówka pod Nosalem obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz palenia
(za wyjątkiem miejsc wyznaczonych). Zakaz dotyczy Apartamentów, domku,
pokoi oraz innych części wspólnych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszej zasady obiekt
Figusówka Pod Nosalem może obciążyć Gościa kwotą 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
2. Uprzejmie prosimy o zajmowanie miejsc parkingowych prawidłowo
aby inni użytkownicy mogli komfortowo korzystać z pozostałych miejsc parkingowych.
3. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Parking na zewnątrz jest bezpłatny i niestrzeżony
4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez Gościa klucza, lub pilota do TV pobierana jest opłata w wysokości 200,00 zł za każdą zagubioną sztukę.
5. Żelazko i deska do prasowania dostępne są u właścicieli.
6. Apartamenty sprzątane są po wyjeździe Gości, przy pobytach powyżej 7 dni na życzenie gwarantujemy jednorazową wymianę pościeli i ręczników.
Sprzątanie pokoi ,apartamentu czy domku, wymiana pościeli i ręczników – na życzenie - jest dodatkowo płatne.
7. W przypadku usterek technicznych prosimy o kontakt z właścicielem. Zabrania się dokonywania napraw we własnym zakresie.
8. W przypadku zabrudzeń/poplamień elementów wyposażenia apartamentu,
prosimy o kontakt z właścicielem, zabrania się podejmowania prób czyszczenia na własna rękę.
9. Internet Wi-Fi jest dostępny w niektórych pokojach i apartamencie i jest bezpłatny.
10. Gość nie może udostępniać apartamentu, pokoi lub domku innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w obiekcie od godziny 7:00 do 22:00.
12. Obiekty w Figusówka Pod Nosalem może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin,
wyrządzając szkodę w mieniukompleksu lub Gości lub na osobie Gościa, pracownika Obiektu w
Figusówka Pod Nosalem lub innych osób przebywających w obiekcie albo tez w inny sposób zakłócił
spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiektu w Figusówka Pod Nosalem
13. Nieopuszczenie apartamentu ,pokoju lub domku w dniu planowanego wyjazdu do godziny 11.00
będzie traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę, pod warunkiem dostępności apartamentu.
14. Liczba osób przebywających w apartamencie ,domku lub pokoju nie może być wyższa niż ustalona podczas rezerwacji.
W przypadku stwierdzenia naruszenia tego postanowienia Obiekty w Figusówka Pod Nosalem ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą.

§3. Odpowiedzialność Gości
1. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w kompleksie odbywa się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu,
powstałe wskutek jego działań/zaniechań lub działań/zaniechań odwiedzających go osób.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt Figusówka Pod Nosalem może odmówić świadczenia usług
osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana
do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia
oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
4. Gość opuszczający Obiekty w Figusówka Pod Nosalem ze względów bezpieczeństwa, powinien każdorazowo wyłączyć telewizor,
zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz i oddać klucz w recepcji.

§4. Rezerwacja i meldunek
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzenia rezerwacji.
2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Obiekty w Figusówka Pod Nosalem nie zwraca należności za niewykorzystane świadczenia.
3. O wszelkich zauważonych usterkach lub brakach w wyposażeniu, Gość zobowiązany jest powiadomić Recepcję w dniu przyjazdu,
pod rygorem uznania, iż żadnych usterek bądź braków nie stwierdził.

§5. Odpowiedzialność Obiektu Figusówka Pod Nosalem
1. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Obiekt Figusówka Pod Nosalem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności
albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych na terenie obiektu.
3. Obiekt w Figusówka Pod Nosalem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa,
przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym
do obiektu czy poza jego terenem.

§6. Zwrot rzeczy pozostawionych
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie lub innym obiekcie, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt Figusówka Pod Nosalem przechowa powyższe
przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy.

§7. Opuszczenie apartamentu i wymeldowanie
1. Gość po zakończeniu pobytu zobowiązany jest pozostawić apartament ,domek lub pokoje w należytym porządku.
2. Przed wymeldowaniem Gościa, personel Kompleksu ma prawo do sprawdzenia stanu apartamentu , domku , czy pokoi. Wszelkie usterki i/lub
braki zauważone podczas sprawdzenia obciążają Gościa zdającego apartament, domek lub pokoje.

§8. Postanowienia dodatkowe
1. Obiekt Figusówka Pod Nosalem nie akceptuje zwierząt. W przypadku stwierdzenia przebywania zwierzęcia na terenie obiekt
Kompleks może zażądać opuszczenia Kompleksu przez zwierzę, a niezależnie może obciążyć Gościa dodatkową opłatą – 100,00 zł/dobę za
1 zwierzę. Każdorazowo właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych
Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu Figusówka Pod Nosalem.
Obowiązuje bezwzględny  zakaz wprowadzania zwierząt do części wspólnych typu aneks kuchenny,
wszelkie części wspólne itp. Koszty wszelkich szkód wyrządzonych przez zwierzęta
czy też dodatkowego sprzątania ponoszą w całości ich właściciele.
2. W apartamentach, domku czy pokojach nie można przechowywać ładunków
niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Obiekt Figusówka Pod Nosalem dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa
w kompleksie,korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez kompleks Obiekt Figusówka Pod Nosalem.
Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Kompleksu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą
czy irytują pozostałych Gości Figusówki Pod Nosalem
5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach, domku czy pokojach i ich wyposażeniu,
nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwo korzystania.
6. Dokonanie rezerwacji i/lub uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Gościa
oraz zgodę na przestrzeganie jego postanowień.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu
Figusówka Pod Nosalem może obciążyć Gościa kwotą 500,00 zł za każdy przypadek jego naruszenia.


Życzymy udanego pobytu - zespół Figusówka Pod Nosalem